• مرور کلی
 • نمونه
 • تفسیر بالینی
 • انجام
 • هزینه و کد آزمایش

Alkaline phosphatase

 • نام اختصاری آزمایش :
 • نام روش اندازه گیری :
 • نام های مشابه :

Alkaline phosphatase

 • نوع نمونه :
 • حجم نمونه :
 • کمترین حجم نمونه :
 • نیازهای همراه نمونه :
 • راهنمای جمع آوری نمونه :
 • اطلاعات لازم از بیمار :
 • معیار رد نمونه :
 • پایداری در دمای اتاق :
 • پایداری در دمای یخچال :
 • پایداری در دمای فریزر :
 • آمادگی لازم قبل از نمونه گیری :

Alkaline phosphatase

 • تفسیر بالینی :
 • مقادیر مرجع :
 • احتیاط ها :
 • منابع بالینی :

Alkaline phosphatase

 • مدت زمان انجام آزمایش :
 • مدت زمان نگهداری نمونه :
 • جوابدهی اضطراری :
 • توضیح روش کار :

Alkaline phosphatase

 • کد ارسال آزمایش :
 • کد ملی آزمایش :
 • ارزش نسبی :
 • جزء فنی :
 • تعرفه بخش خصوصی :

ساریژ در شبکه های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید